Wereldwijd houden scouts zich aan de wet en belofte. Kijk maar eens op de website van WOSM (World Organisation of the Scout Movement) of op de website van Scouting Nederland. Bij Scouting Voerendaal houden wij ons dus ook aan die wet en belofte. Als aanvulling daarop hebben we een paar dingen met elkaar afgesproken.

Op deze pagina:

 


 

aanwezigheid

Scouting werkt alleen goed als je elke opkomst erbij bent en als je op tijd komt. Dat is ook het leukste voor jezelf. We bouwen namelijk elke keer samen aan een activiteit of een verhaal. Als je daarvan een deel mist dan verstoor je niet alleen de dynamiek en Scoutingbeleving voor jezelf, maar ook voor je medeleden en de leiding. De leiding bestaat uit vrijwilligers die graag hun best doen om leuke activiteiten voor te bereiden, maar dat kan alleen succesvol zijn als we samen ons best doen om goed mee te doen.

Kortom, als je voor Scouting kiest dan hoort daar bij dat je in principe aan alle opkomsten meedoet en je je voor de bijzondere activiteiten en kampen aanmeldt. Natuurlijk kan er een keer sprake zijn van overmacht of andere bijzonderheden. Neem contact op met je leiding als het echt niet lukt om een oplossing te vinden. Je wordt dus in principe bij elke activiteit verwacht, meld je a.u.b. tijdig af als je echt niet kunt komen. 

 

telefoon

Simpel: die blijft thuis. Als het nodig is ontvangen de nesten of ploegen van de leiding een leentoestel (bijvoorbeeld voor bereikbaarheid tijdens een hike o.i.d.). Als je toch je telefoon meeneemt naar Scouting, gebruik die dan niet tijdens een opkomst of activiteit. Hij kan in je jas aan de kapstok blijven.

 

Scoutfit

We dragen elke opkomst de Scoutfit, het Scouting Voerendaal-shirt of de Scouting Voerendaal -trui. Altijd met onze das. Keertje vergeten? Je krijgt een kruisje. Bij drie kruisjes neem je iets lekkers mee ;-). Zie ook de aparte pagina over installatie en Scoutfit.

 

corvee

Na elke opkomst (vóór de sluiting) vegen we, doen we de afwas en maken we de toiletten schoon. Aanmelden op vrijwillige basis. Diegenen die de klus geklaard hebben, krijgen een krul/vinkje. Als niemand wil, is diegene met de minste vinkjes verplicht de klus te klaren. Dus verzamel genoeg vinkjes om te voorkomen dat je aan de bak moet als er een enorme berg afwas is!

 

huishoudelijk reglement

Bij Scouting Voerendaal hebben we bepaalde afspraken met elkaar gemaakt. Deze kunt u terugvinden in ons huishoudelijk reglement.

 

gedragscode

Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte verklaring omtrent gedrag (VOG) is één van de maatregelen die scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. De gedragscode vind je hier.

 

privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met ons privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van onze jeugdleden, leiding, bestuur en vrijwilligers worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zo worden de VOG's (verklaring omtrent gedrag) van leiding en vrijwilligers en persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap geregistreerd in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scouting Voerendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. Telefoonnummer(s) van ouders/verzorgers,  geboortedatum en mailadres(sen) zullen tevens worden geregistreerd op de presentie-app; Scoutdash;
 • Gegevens betreffende een aandoening, allergie e.d. (astma, eczeem, hooikoorts, ADHD, epilepsie, autisme o.i.d.) alleen met de teamleider bespreken. (We zouden het, in het belang van je zoon/dochter, waarderen als eventuele veranderingen op het gebied van gezondheid worden doorgegeven);
 • Het gezondheidsformulier dat ouder(s)/verzorger(s) ten behoeve van een zomerkamp o.i.d invult, na afloop van betreffende activiteit vernietigen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Scouting Voerendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid of, in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Scouting Voerendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scouting Voerendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Scouting Voerendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

 

verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

 

minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

bewaartermijn

Scouting Voerendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Scouting Voerendaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

fotobeleid

Bij inschrijving hebt u de mogelijkheid ermee akkoord te gaan, dat er foto’s worden gemaakt en heeft u aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van deze foto’s voor archief, publiciteit voor en publicaties van Scouting Voerendaal en voor plaatsing op onze website. U kunt uw toestemming ten allen tijde weer intrekken. Geef dit dan even door aan de teamleidster van de speltak (leeftijdsgroep) waarvan uw zoon of dochter lid is.

Het merendeel van foto's is alleen te vinden in onze besloten Facebook-groep, waar alleen (ouders/verzorgers van) leden lid van kunnen worden

Scouting Voerendaal is niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt door derden tijdens een activiteit van Scouting Voerendaal of een activiteit waar Scouting Voerendaal aan deelneemt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het maken van en/of gebruik van foto’s, neem dan contact op met een van onze vrijwilligers.

 

klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

contactgegevens

Scouting Voerendaal
Kerkstraat 61
6367 JB Ubachsberg