Privacy Policy Scouting Voerendaal

 

Scouting Voerendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Persoonlijke gegevens van onze jeugdleden,leiding, bestuur en vrijwilligers worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zo worden de VOG's (verklaring omtrent gedrag) van leiding en vrijwilligers en persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap geregistreerd in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland.  Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scouting Voerendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

·        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

·        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Gegevens zoals telefoonnummers, zijn of haar verjaardag en mailadressen zullen tevens worden geregistreerd op de presentie-app; scoutdash 

·        Gegevens betreffende een aandoening, allergie e.d. (astma, eczeem, hooikoorts, ADHD,epilepsie, autisme o.i.d.) worden alleen met de teamleider besproken. (we zouden het, in het belang van je zoon/dochter, waarderen als eventuele veranderingen op het gebied van gezondheid worden doorgegeven.  

·        Het gezondheidsformulier dat u ten behoeve van een zomerkamp o.i.d invult, zal na afloop van dit kamp worden vernietigd 

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

·        Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Scouting Voerendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Scouting Voerendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

·        Administratief doeleinde; 

·        Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

·        De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scouting Voerendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

·        Naam;

·        Adres;

·        Woonplaats;

·        Telefoonnummer;

·        E-mailadres;

·        Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Scouting Voerendaal  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

·        Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Scouting Voerendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

·        Alle personen die namens Scouting Voerendaal  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

·        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

·        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

·        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

·        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

·        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Fotobeleid

Bij inschrijving hebt u de mogelijkheid ermee akkoord te gaan, dat er foto’s worden gemaakt en heeft u aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van deze foto’s voor archief, publiciteit voor en publicaties van Scouting Voerendaal en voor plaatsing op onze website. U kunt uw toestemming ten allen tijde weer intrekken geef dit dan even door aan zijn of haar teamleidster. 

Het merendeel van foto's is alleen  te vinden in onze besloten Facebook-groep, waar alleen (ouders/verzorgers van) leden lid van kunnen worden 

Scouting Voerendaal is niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt door derden tijdens een activiteit van Scouting Voerendaal of een activiteit waar Scouting Voerendaal aan deelneemt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het maken van en/of gebruik van foto’s, neem dan contact op met een van onze vrijwilligers. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Scouting Voerendaal

Kerkstraat 61

6367 JB Ubachsberg